Nowa strona szkoły - zapraszamy!

Stypendia przypomnienie o wnioskach
Pani Monika Jędrych przesłała dzisiaj maila z przypomnieniem o stypendiach - pisaliśmy o tym na początku września. Zachęcam do lektury.

Szanowni Państwo,
przypominam, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie zakończy się w piątek 20 września 2019 r.
Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Program „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe – szkół branżowych, techników i szkół policealnych (poza szkołami dla dorosłych).
W bieżącym naborze, o stypendium mogą się ubiegać również uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole zawodowej i osiągali wysokie wyniki w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poprzednim etapie edukacyjnym.

Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach każdego z dwóch programów w roku szkolnym 2019-2020, zostanie przyznanych po 500 stypendiów.

W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 512, 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81 410 oraz 81 44 16 709.

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 2 do 20 września 2019 r.
Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, a stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej nauki.

Z wyrazami szacunku Monika Jędrych

Zarząd Województwa Lubelskiego
zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium
w ramach programu stypendialnego:
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”


Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki
lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego
lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020
będą uczyć się w klasach VII i VIII szkół podstawowych
lub w liceach ogólnokształcących – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów
na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria
i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja
oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl
oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:
· przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
· w formie elektronicznej na adres https://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka)
· osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r.


Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza
do składania wniosków o przyznanie stypendium
w ramach programu stypendialnego:
„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”


Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020
rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach zawodowych:
szkołach branżowych, technikach lub szkołach policealnych
– z wyłączeniem szkół dla dorosłych

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów
na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria
i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja
oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl
oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:
· przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
· w formie elektronicznej na adres https://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka)
· osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Plakaty o stypendium


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Pełna treść informacji o ubezpieczeniu na rok 2019/2020 w .pdf


Stypendia na rok szkolny 2019/2020
Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019- 2020, na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub rozpoczynać naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria iuzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów prowadzony będzie w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Pełna treść informacji w .pdf


Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration)
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych - Listopad, 2017
Proponowane zalecenia oparte są na istniejących zaleceniach drukowanych co roku przez Wiedeńskie Izby Medyczne (Austria) oraz zaleceniach opublikowanych przez Cypryjski Komitet Ochrony Środowiska i Zdrowia Dziecka, a także niedawny apel z Rejkiawiku z 2017 roku.

Treść deklaracji


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - list oraz materiały informacyjne


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
miło mi poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Informuję, że ulotki w wersji papierowej zostały przygotowane dla wszystkich uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów. Wkrótce wyślemy je do kuratoriów oświaty, które ustalą zasady dystrybucji materiałów do szkół.

Proszę, aby za Państwa pośrednictwem ulotki dotarły do wszystkich zainteresowanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów. Proszę również o zapoznanie rodziców tych uczniów zarówno z ulotką, jak i listem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Do wiadomości dołączam również komunikat MEN, w którym znajdą Państwo m.in. informację o działaniach informacyjnych ministerstwa, wsparciu samorządów przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także statystyki dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Załączniki:
1.List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf
2.List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

3.Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf
4.Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

Galerie

Nasze mocne strony!

Nasza szkoła na YouTube


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
i jak było?
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 66
Najnowszy użytkownik: Anna Litwiniuk